SVĚTLO (s velkým "S") <<< OBSAH >>> PŘEPROGRAMOVÁNÍ


SOCIÁLNÍ SUGESCE

Má žena mi kdysi, ještě na začátku mého prvního nejedení, řekla: "To, co děláš, je proti přírodě." Než jsem jí odpověděl, zjistil jsem, že v tom výroku bylo mnoho pravdy. Proč? Než odpovím, zvažte následující tři případy.

  1. Když se dítě narodí ve společenství lidí, kteří jedí, požaduje už od narození jídlo. Je nutno je krmit, protože jestli jeho tělo nedostane po dlouhou dobu jídlo, přestane fungovat (zemře). Nedat dítěti jídlo by bylo proti jeho přirozenosti.
  2. Když se dítě narodí ve společenství lidí, kteří jedí, ale jeho rodiče jsou inediaté (nikoli osoby nutící se k nejedení), pak se dítě bude dožadovat jídla, ale v menší míře než ve výše uvedeném příkladu. Potom, jak bude dorůstat, se může též vzdát jedení, anebo zvýšit množství jídla.
  3. Když se dítě narodí ve společenství inediatů, nebude chtít už od začátku jíst. Pak by se mu nemělo jídlo dávat, protože by mu mohlo ublížit. Dát mu jídlo by bylo v rozporu s jeho přirozeností.

Víte, co je příčinou těchto rozdílů? Můžete snadno odhadnout, že jde o soubor programů v instinktu dítěte, které jsou odpovědné za vztah mezi člověkem a hmotou, nazývanou jídlo.

Od okamžiku početí je každá lidská bytost pod vlivem sugesce prostředí. V děloze má největší vliv na instinkt člověka jeho matka, pak otec a ostatní členové rodiny a pak osoby, ve společnosti kterých matka přebývá. Jestliže jsou všichni tito lidé "normálně" jedícími, stěží lze očekávat, že programy instinktu dítěte v lůně matky budou jiné, než u ostatních členů společnosti. Proto také biologická přirozenost novorozence bude podobná, podle vlivu osob v čase jeho přebývání v lůně. Již v lůně se vytvářejí stravovací návyky člověka (které se, samozřejmě, později mohou změnit).

Podobný proces probíhá i po narození dítěte a během celého jeho vývoje, až do dospělosti, jeho strava závisí na společnosti, ve které přebývá.

Narozené dítě má instinkt dostatečně naprogramovaný takovým způsobem, aby jeho mysl a tělo mohly správně fungovat. Sbírka těchto programů určuje jeho přirozenost. Jednání proti této přirozenosti povede k poruchám, v krajním případě k zastavení činnosti těla.

Z toho plyne jednoduchý závěr: až se příště rozhodnete narodit se znovu na Zemi a být nejedlíkem, vyberte si k tomu vhodné rodiče a společnost. :-)

Sugesce prostředí, to není jen vliv rodičů a všech osob, se kterými je člověk v kontaktu. Má na něj vliv také vzdělání, životní prostředí, barvy, zvuky, teplota, konzumované jídlo, hry atd. To vše (a více) neustále programuje lidský instinkt.

Asi tušíte, jak dobrým nástrojem v rukou manipulátorů je znalost sociální sugesce. Se znalostí mechanismů odezvy (reakce programů) na konkrétní podněty (data) v dané společnosti je snadné manipulovat s lidmi (hlavně s jejich emocemi) tak, aby myšlení, mluvení a jednání davu bylo v souladu s očekáváním manipulátorů. Strach, touha cítit lásku, žárlivost, soucit, touha po moci, touha po odplatě a další faktory, které způsobují emocionální reakce, jsou použity v pečlivě naplánované metodě tak, aby člověk z vlastní vůle udělal přesně to, co chce manipulátor.

Instinkt, to jsou programy a manipulátor je programátor, který ví, jak naprogramovat osoby, aniž by si toho všimly a často dokonce aby mu za to byly vděčné.

Volby jsou často toho dobrým příkladem. Podívejte se také na reklamu, obaly kupovaných výrobků, výzdobu obchodů (hudba), prohlášení politiků a novinářů. Poslouchejte a pociťujte, co to ve vás vzbuzuje, jaké emoce? Myslíte, že je to náhoda?

Čím více budete myslet sami, čili čím vědoměji budete něco dělat, čím více budete vnímat sugesci společnosti, tím více poznáte a porozumíte, jak silný vliv má na jednání, mluvení a myšlení člověka. Pak si můžete říci, že myslíte sami a ne podle vzorů zabudovaných do vašeho instinktu. Tehdy se vaše jednání stane nezávislejší, stanete se svobodnější osobou. Pak také emocionální stavy, kterým podléháte, budou stále častěji těmi, které se rozhodnete mít a nikoli těmi, které má váš instinkt naprogramován automaticky generovat pod vlivem konkrétních podnětů (dat).

Mějte, prosím, na paměti, že osoba, která nerozumí a neovládá instinkt, v souvislosti s programy spravujícími hmotu, zvanou jídlo, není schopna stát se inediatem. Tato osoba je stále otrokem programů svého instinktu.