<<< OBSAH >>> INSTINKT


SFÉRY VĚDOMÍ

Vědomí nemá hranice, takže není místo, kde by končilo. Ale představte si, že do Vědomí byl určitý druh hranice vložen. Tedy část Vědomí byla ohraničena, aby vytvořila sféru. Graficky je možné si to představit jako vložení kulaté bariéry, anebo vytvoření kulaté hranice ve Vědomí. Takové ohraničení nazývám sférou Vědomí. To je to, co mám na mysli, když říkám, že bytost (např. člověk) žije ve sféře Vědomí.

Sfér Vědomí může být nekonečné množství. Lidé znají a jsou schopni popsat některé z nich: existenci, růst, instinkt, intelekt a intuici. Graficky je to možno prezentovat následujícím obrázkem.


Sféry Vědomí

Vědomí nemá hranice, takže bytost žijící ve Vědomí také nemá hranice. Taková bytost je každým způsobem dokonalá, vševědoucí, všemocná a jiná vše-.

Omezení Vědomí do sféry způsobuje, že bytost žijící v této oblasti je také omezená (nedokonalá). Možnosti bytostí z vyšší sféry jsou větší, než ze sféry nižší.

Minerál (představitel sféry "existence") může méně než rostlina (představitel sféry "růstu"). Zatímco zvíře (představitel sféry "instinkt") umí a zná víc, než rostlina, ale méně než člověk (sféra "intelekt"). Takže si dovedete představit, že bytosti žijící v oblasti "intuice" mohou více (jsou dokonalejší) než lidé.

Uvedený obrázek také znázorňuje proces zvaný evoluce (vývoj). Evoluce (rozvoj) dané bytosti je rozšiřování sféry Vědomí, ve které tato bytost žije. Rostlina je rozvinutější (dále v evoluci), než, řekněme, oblázek. Zvíře je rozvinutější (žije v širší oblasti Vědomí), než rostlina. Člověk je ještě dále na cestě evoluce.

V tomto procesu se bytost vyvíjí (rozvíjí) po celý život, protože oblast Vědomí, ve které žije, se rozšiřuje. Čím více rozšiřuje oblast Vědomí (ve které žije), tím více může udělat, představit si, pochopit atd.

Příkladem může být intelektuální vývoj člověka, částečně hodnocený skrze "úroveň inteligence", IQ. Když se podíváte na historii lidstva, můžete dojít k závěru, že možnosti porozumění, interpretace, představy, tvoření, hledání řešení atd., se v průběhu času zvýšily. To znamená, že intelekt (jako sféra Vědomí) běžného obyvatele Země se zvýšil.

Na druhou stranu, ve stejné době, ten stejný obyvatel Země zůstával aktivní převážně v intelektu a nemohl dělat více, než co je možné v této sféře. Sféra je omezením. Takže pokud člověk zůstává v (oblasti) intelektu a nerozvíjí se dále (čili nepřekračuje tuto hranici, do oblasti intuice), nemůže porozumět tomu, co leží za hranicemi intelektu.

Ve specifické oblasti Vědomí bytost vytváří a užívá vhodné tělo (sofistikovanou strukturu) a odpovídající podmínky života. Zde je několik příkladů. Člověk má mnohem citlivější a složitější konstrukci těla než zvíře. Má také méně minerálních látek a více vody. Má mnohem rozvinutější energetickou strukturu.

Naproti tomu zvíře má mnohem komplikovanější a méně mineralizované tělo než rostlina. Kámen má nejtvrdší tělo ze všech tří jmenovaných bytostí, protože se sestává téměř výhradně z minerálů.

Bytosti, které žijí ve sféře intuice, mají mnohem jemnější těla než lidé. V současné době pro většinu lidí toto tělo není vidět, proto je považováno za nehmotné.

Očividně není žádná ostrá hranice mezi sférami Vědomí. Také není žádné omezení v množství sfér, což znamená, že vývoj neprobíhá skokově. Vývoj (rozšíření sféry Vědomí) probíhá plynule. V případě lidského rozvoje je třeba rozšířit oblast Vědomí směrem k intuici.

Takový je vývoj. Neexistuje horší, anebo lepší, jsou oblasti Vědomí a v nich různé, bezpočetné možnosti zkušeností. Každá bytost má Vědomí ve své podstatě (zdroji, jádru). Každá bytost je prožitkem (zkušeností) nedokonalosti v určité sféře Vědomí. Samo Vědomí je tím, kdo tuto zkušenost prožívá. Takže můžeme říci, že vývoj je hrou, kterou Vědomí hraje.