VIZUALIZACE <<< OBSAH >>> ENERGIZUJÍCÍ CVIČENÍ


KONTEMPLACE PASIVITY

Kontemplace (někdy chybně nazývaná meditací) je druh mentálního cvičení, ve kterém jsou celý intelekt a všechny smysly koncentrovány na daný objekt. Objektem může být materiální věc (např. obraz, člověk, krajina), idea (Láska, Světlo, víra, mysl) anebo nic (kontemplace bezpředmětová). V průběhu kontemplace intelekt udržuje:

  1. své zaměření na dané téma;
  2. hladinu smyslového vnímání.

Kontemplace je jedno z mnoha duchovních (tedy posilujících ducha) cvičení, rozšiřujících sféru Vědomí, ve které člověk žije. Díky kontemplaci lze, mimo jiné, rozšířit vědomí za hranici intelektu. To umožňuje všestranný rozvoj člověka a jeho očividný růst na cestě jeho duchovního vývoje. V důsledku toho problémy mizí, choroby těla ustupují, objevuje se poznání, které dává dané osobě větší možnosti a schopnosti.

"Nejjednodušší řešení jsou ta nejúčinnější" - často říkávám. Kontemplace pasivity to potvrzuje, protože je velmi jednoduchá, snadná a efektivní. Může ji bez přípravy vykonávat každý člověk, který rozumí instrukcím. Kontemplace ovlivňuje mysl cvičících dětí velmi pozitivním způsobem. Jestliže dítě (dokonce i dvouleté) pochopí, jak to má dělat, měli byste je do tohoto cvičení povzbudit. Intelektuální, duchovní a tělesný vývoj dítěte pomocí kontemplace pasivity je pak mnohem plnější.

Kontemplace pasivity je prospěšná a užitečná pro každého člověka sledujícího cestu duchovního rozvoje. Být členem náboženské nebo filozofické organizace, sociální skupiny nebo podobného útvaru, není překážkou v praktikování kontemplace pasivity. Díky ní člověk lépe pozná sám sebe, což je pro něj výhodné i z hlediska příslušnosti k těmto organizacím.

Kontemplace pasivity se stává individuální, což znamená, že dává praktikující osobě to, co na své cestě potřebuje. Jak se osoba rozvíjí (její sféra Vědomí se rozšiřuje), kontemplace se sama upravuje tak, aby kontemplující osobě mohla i nadále co nejlépe sloužit. Tato úprava se děje přirozeně a automaticky tak, aby plody kontemplace nejlépe vyhovovaly potřebám cvičící osoby. Proto má toto duchovní cvičení v sobě sílu už od samého počátku.

Z důvodu individualizace se průběh a výsledky kontemplace pasivity cvičících liší. Proto nemá příliš smysl srovnávat svůj průběh a výsledky s jinými osobami, vyjma studijních účelů nebo prosté zvědavosti.

Popíši zde, jak provádět kontemplaci pasivity.

Posaďte se do pohodlné pozice s páteří přirozeně vztyčenou. Můžete sedět na židli s nohama na podlaze a s koleny v pravém úhlu, na zemi se zkříženýma nohama nebo (pokud to již zvládáte) na podlaze s chodidly na stehnech. Důležité je, abyste byli v pozici, ve které můžete být několik desítek minut bez pocitu nepohodlí, což by vás rozptylovalo.

Poloha vleže, pokud si ji zvolíte, je pro toto cvičení také vhodná. Je v ní ale snazší usnout. Pokud si tedy vyberete cvičení v leže, pak raději ne na boku, ale je lepší ležet na zádech, bez polštáře, s nataženýma rukama a nohama. Také zde by pohodlnou polohu těla nemělo nic rušit.

Toto cvičení má ve svém názvu nejdůležitější instrukci - pasivitu. Intelekt musí být pasivní, to znamená, že nemá myslet, ale také nemá usnout.

Intelekt obyčejného člověka, když nespí, je obvykle ve stavu činnosti (myslí, tvoří, řeší atd.). Tento stav se nazývá každodenní vědomí. Probíhá myšlení, přijímají se podněty ze smyslů a jejich automatická interpretace. Lidský intelekt může také spát, čili být jakoby vypnutý. Tyto dva stavy zabírají téměř celý čas jeho bytí.

Je ještě třetí stav, do kterého vstupuje intelekt člověka jen zřídka - stav celkové pasivity. V tomto stavu intelekt není aktivní, to znamená, že nemyslí a nepřijímá žádné smyslové podněty. Takový stav nastává na hranici snění a bdění a trvá několik sekund. Možná si pamatujete, co se děje, když se probouzíte. Na jedné straně ještě sníte a na druhé straně už víte, že je to ještě sen a vy už se budíte, protože se objevuje denní vědomí. Tento stav mysli se podobá pasivitě intelektu.

Vytvoření a udržení stavu celkové pasivity intelektu se na počátku zdá být obtížné, a proto to vyžaduje cvičení. Průměrný člověk řekne, že to není možné, protože "buď myslí anebo usne". Je fakt, že pokus učinit intelekt pasivním končívá usnutím, zvláště vleže. Protože ale "cvičení dělá mistra", tak cvičící jednou dosáhne této schopnosti.

Tedy zavřete oči a soustřeďte se na myšlenky vynořující se v mysli. Ale - a to je nejdůležitější při tomto cvičení - nesledujte myšlenky a nevytvářejte je. Nemyslete vůbec, soustřeďte se na nemyšlení (ale nemyslete na to). Intelekt nechť je zcela pasivní. Buďte zcela nezúčastněným pozorovatelem myšlenek (přicházejících a odcházejících) a všech smyslových podnětů.

Jakmile si uvědomíte, že myslíte (přichází jakási myšlenka), okamžitě ji zanechte a vraťte se do intelektuální pasivity. Úplně pasivně (s nulovým zájmem) jenom pozorujte vznikající a zanikající myšlenky. Tato činnost může být porovnána s bezmyšlenkovým sledováním toku řeky. Víte, že voda teče, protože se na to díváte, ale vůbec vás to nezajímá (jakoby jste zírali do prázdna).

Na začátku, když začínáte s kontemplací pasivity, mnohokrát zaznamenáte, že můžete zůstat ve stavu bez myšlení jen po dobu několika sekund. Následně se "přichytíte", že sledujete myšlenku, jakoby vás táhla. Později, jak budete pokračovat v praktikování, budou časové úseky, kdy zůstanete ve stavu úplné pasivity, čím dál delší.

Z počátku je intelekt plný myšlenek, které se chaoticky objevují a mizí. Jak budete pokračovat ve cvičení, počet myšlenek se bude snižovat. Smyslové podněty budou intelekt zajímat stále méně, takže se bude čím dál více uklidňovat. Dostanete se do stavu intelektu, kdy zůstane pouze jediná myšlenka - "nemysli a nevěnuj pozornost smyslových podnětům" (prospěšnější je užívat slova bez předpony "ne", proto lépe: "intelekt je zcela pasivní").

Když tato poslední myšlenka zmizí, Světlo se stane zřetelnější. Záblesky Světla se mohou objevovat kdykoli dříve. Někteří lidé (zejména ti, kteří dříve praktikovali něco podobného) mohou pozorovat záblesky dokonce již při první kontemplaci pasivity.

Při cvičení kontemplace pasivity se mohou objevit zvuky, které jsou slyšet, ale ne skrze uši. Tyto zvuky, stejně jako záblesky Světla, jsou projevem JÁ. JÁ je stále přítomno, ale intelekt je tak zaujatý svou aktivitou, že obvykle žádné údaje z JÁ nepřijme. Když se intelekt utiší a stane se pasivní, pak údaje z JÁ začnou být intelektem zaznamenatelné. První údaje přijaté intelektem jsou výše uvedené zvuky a Světlo. Čím více se stává pasivní, tím více údajů je schopen z JÁ přijmout.

Čím lépe se intelekt udržuje ve stavu pasivity, tím silněji pociťujete projevování se JÁ v podobě Světla a Lásky. Pak se kontemplace pasivity proměňuje v kontemplaci Světla a Lásky.

Když začíná kontemplace Lásky, pak už sami víte, kam jít. Nepotřebujete žádné další instrukce. Provádíte stejnou kontemplaci, ale ne tu samou jako byla na začátku, protože teď se změnila na meditaci. Když intelekt odstoupí stranou a objeví se Světlo a Láska, pak vstoupíte do stavu meditace (žádné myšlenky, žádné iluze). Kdyby se změřily vaše mozkové vlny, byly by ve stavu Delta.

Meditace začíná tehdy, když intelekt zcela zastaví v mysli svou činnost, ale neupadne do spánku. Zůstává zcela pasivní, ale je si vědom, co se v mysli děje. Je nemožné intelektuálně vysvětlit a pochopit, co je meditace, protože meditace se děje za hranicemi intelektu.