inedia.info breatharian.eu fórum

BREATHARIÁNSTVÍ, INEDIA, NEJEDENÍ

Je to stav člověka (breathariána, inediata, nejedícího), který je charakterizován (mimo jiné) absencí jedení, vyplývající z (nebo je spíše etapou na cestě k) rozšiřování sféry Vědomí, ve které osoba žije. Obecně ideální (plně rozvinutý) inediat, breatharián, nejedící, nepotřebuje jíst, ani pít k tomu, aby jeho tělo perfektně fungovalo. Breatharián nekonzumuje žádnou potravu, ani nápoje a k výživě svého těla potřebuje pouze vzduch.

Mnoho nejedících (dokonce i když sami sebe nazývají breathariány) pije čas od času vodu, čaj, kávu nebo jiné nápoje. Někteří z nich, s cílem uspokojit svoji chuť, snědí jednou za čas kousek čokolády, sušenky, sýru, křenu, nebo něčeho jiného. Stav nejedení nevyžaduje po breathariánech, inediatech, nejedících, žádné asketické praktiky pro tělo. Je to více o svobodě volby a mnohém prospěchu.

Osoba, která pravidelně přijímá tekutou stravu, např. ovocné džusy, nemůže být nazývána breathariánem, inediatem nebo nejedícím. Toto je dieta, které se říká liquidariánství. A také nemůžeme nazývat breathariánem nebo inediatem osobu, která drží půst nebo v rámci svého stravovacího režimu hladoví. Také v těchto případech není po nějaký čas konzumována potrava (nebo téměř není), ale taková situace je pouze dočasná a poté se příjem potravy obnoví, nebo osoba zemře. Inediat či breatharián nikdy nehladoví, ani nezemře pro nedostatek potravy, protože jeho tělo nepotřebuje hmotu, zvanou jídlo.

Trvalé nejedení, inedia nebo breathariánství, jsou stavy, které se obvykle objevují jako vedlejší efekt rozšiřující se sféry Vědomí. Avšak je mnoho případů, kdy se tento stav objevil nečekaně a trval měsíce nebo roky.

Osoba, která se pokouší dostat ze stavu jedení do stavu nejedení silou, nemůže být nazývána inediatem nebo breathariánem. Takové konání, trvá-li delší dobu, je pro tělo škodlivé a může vést k smrti. Půst a hladovění jsou záležitosti, které se od breathariánství, inedie a nejedení, odlišují.

Stát se inediatem nebo breathariánem je následkem (často vedlejším efektem) cesty rozšiřování sféry Vědomí, ve které osoba žije. Inedia a breathariánství jsou spíše charakteristickými rysy životního stylu a nejsou omezené jen zastavením příjmu veškeré potravy. Protože se inediat nebo breatharián osvobodil od potřeby živit svoje tělo, může si zvolit, jestli jíst nebo nejíst. Ale jedna věc je jistá, skutečný inediat nebo breatharián nepotřebuje jíst, aby jeho tělo fungovalo normálně.

 

JAK JE TO MOŽNÉ?

Vysvětlení pro ty, kteří mají otevřenou mysl.

"Je mnoho věcí mezi nebem a zemí, Horatio, než o jakých se vám ve vaší filozofii kdy zdálo." Nezáleží na tom, zda v něco věříme či ne, tento jev tu je bez ohledu na naše vzdělání a víru. Kromě toho, bez ohledu na to, jak se to snažíme vysvětlit, je vysvětlení, které přišlo, tak důležité? Nejdůležitější věc je, že od počátku naší civilizace vždycky byli lidé, kteří nikdy nejedli. Takoví lidé existovali, existují a budou existovat a to znamená, že my tuto schopnost máme také. Pouze potřebujeme najít způsob, jak adaptovat své tělo k tomu, aby přijímalo energii jiným způsobem.

Vysvětlení pro esoteriky.

Všudypřítomná energie, ať už nazývaná jako prána, qi, ki, orgon, tekuté Světlo nebo jinými názvy, udržuje organismus člověka, který nejí. Lidské tělo může být napájeno pránou, když podvědomí (které řídí tělesný metabolismus a utváří fyzické tělo) získává dovednost transformace všudypřítomné prány k uspokojení potřeb lidského těla.

Vysvětlení pro vědecky smýšlející.

Ze všech různých organismů je lidské tělo tím nejsložitějším, celistvým a samo-řídicím energetickým systémem. Je složité a v mnoha ohledech je neprobádanou počítačovo-mechanicko-chemickou formací, ovládanou mozkem s plným rozložením magnetického, elektrického a gravitačního záření. Tento složitý stroj může být adaptován na všechny možné podmínky života na Zemi, když je mu dán dostatek času a rozvíjí se správným způsobem.

Nemáme plně prozkoumaný energetický systém lidského organismu. Jedním ze způsobů napájení lidského těla je energie a látky vytvářené chemickou a fyzickou továrnou těla (vylučovací a dýchací systém). Kromě tohoto napájecího systému je tam ještě další, rezervní (nebo možná hlavní, ale převzal záložní roli), který je schopný přeměnit dostupnou energii přímo. Tento napájecí systém transformuje energii přímo do hmoty a tak je tímto způsobem zajištěno vše, co organismus potřebuje. Je proklamováno, že klíčovou roli v tomto procesu hraje šišinka (epifýza). Tato hypotéza je potvrzena výzkumem, provedeným na některých lidech, kde CAT skenování ukazuje na významné rozšíření této žlázy. Šišinka řídí (stejně jako centrální procesorové jednotky) mechanismus přímé energetické výměny mezi buňkami organismu a okolím (ve skutečnosti k tomu dochází na sub-atomové úrovni).

Jedno z čistě vědeckých vysvětlení, které pochází z nukleární fyziky, říká následující: organismus se skládá z tkání, které jsou tvořeny z chemických molekul a dále tyto molekuly jsou tvořeny z atomů. Atomy se skládají z elektronů a protonů, které jsou tvořeny z menších částic. V důsledku tohoto pátrání po původu částic dosahujeme bodu, kde neexistuje hmota. Tam nalezneme jen něco, co bychom mohli nazvat vibračním vírem energie. Toto je známo tak dlouho, jak dlouho existuje historie, pod různými názvy, jako například prána, orgon, světlo. Od těchto definic pochází "žití ze Světla" nebo "výživa pránou". Všechna hmota, která existuje ve Vesmíru, včetně lidského těla, se skládá z vírů vibrační energie. Lidské tělo je nejznámější, důmyslný, programovatelný a zároveň samo-řízený elektronicko-fyzicko-chemický stroj s centrálním řídicím systémem, zvaným mozek. V mozku jsou centra, která regulují tělesnou energii a chemii (hlavně epifýza a hypofýza). Tímto způsobem a za pomoci těchto vírů energie organismus žije a buduje sám sebe.

Vysvětlení pro hluboce náboženské osoby.

Bůh je vším. Bez Boha neexistuje nic, není nic, co by nebylo vytvořeno Bohem. Nepředstavitelný a všemohoucí Bůh je pouze Jeden a představuje nejvyšší Dokonalost. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší Bůh stvořil všechno a On/Ona/Ono je nejvyšší nepředstavitelnou Dokonalostí, On/Ona/Ono může propůjčit schopnost žití bez jídla těm lidem, které si vyvolí.

Protože Bůh je všemohoucí a nepochopitelný, nemá smysl se ptát, jak je to Bůh schopný učinit. Důležitý je fakt, že Bůh si může vybrat lidi, kteří tuto Milost obdrží. My můžeme Boha žádat o Milost nejedení, protože Bůh naslouchá upřímným žádostem svých oddaných dětí.

 

NÁSLEDOVÁNÍ STÁDA

Na začátku roku 2001 jsem si všiml, že se v Polsku rozvíjí druh módy, zvaný "výživa pránou" nebo "přechod na žití ze Světla". Podobné sociální jevy, jak vidím, se dějí na různých místech. Všechno by bylo v pořádku, nebýt mentality "následování stáda", která vedla některé lidi k tomu, že způsobili mnohem více škody, než užitku sobě i celé záležitosti obecně. Jak vidím, obecně jsou všechny tyto problémy způsobeny nedostatkem kvalitních informací o tomto předmětu. Na rozdíl od žádostí a informací, šířených masovými médii a některými lidmi, je inedia, breathariánství a život bez jídla, pouze krokem na cestě rozšiřující se sféry Vědomí, ve které člověk žije. Pokud je jediným cílem osvobození se od jídla, může osoba trpět problémy, způsobenými snahou o přizpůsobení těla na stav inedia, breathariánství, nejedení.

Smyslem těchto webových stránek je poskytnout více praktických informací pro lidi zajímající se o inedii, breathariánství, život ze Světla, půstování, sebe-léčení, diety atd. Prosím, buďte opatrní a raději neskákejte do neznáma, abyste nepoškodili své tělo.

 

VAROVÁNÍ

Prosím, nechápejte zde obsažené informace jako návod na to, jak přizpůsobit lidské tělo k životu bez jídla. Nedělejte to, že byste tomu jen zaslepeně uvěřili. Posuďte informace více teoretickým způsobem. Přizpůsobení těla na životní styl bez jídla je mnohem komplexnější proces, který vyžaduje buď to, aby byla dostatečně rozšiřována sféra Vědomí nebo / a konzultace (i přímé vedení) s osobou, která má v této oblasti zkušenosti. Proces, jak se stát inediatem, breathariánem, nejedícím, je pro každou osobu jiný a je nemožné předložit metodu, která by vyhovovala všem. Každá osoba vyžaduje metodu uzpůsobenou jejím individuálním potřebám. Existuje tolik způsobů, kolik je lidí, kteří uskutečnili tento proces.

 

Knihu "Životní styl bez jídla" od Joachima M Werdina je možné stáhnout zde zdarma:

Formát PDF (doporučený formát): zobrazit nebo stáhnout
Formát DOC (pro Word): zobrazit nebo stáhnout
Formát ODT (pro Open Office): zobrazit nebo stáhnout
Formát TEXT (kód Windows 1250): zobrazit nebo stáhnout
Formát HTML (strukturovaný): zobrazit nebo stáhnout
Formát HTML (1 stránka): zobrazit nebo stáhnout
Alternativní downloady knihy ze serveru ulozto.cz

diskuze ke knize