Aplikace PicDev Procesor PIC16F84 Překladač PicDev Stavebnice P84

PicDev
PIC Developer

Vývojové prostředí pro jednočipové mikrořadiče PIC16F84
Copyright (c) 2000-2012 Ing. Miroslav Němeček,
Gemtree Software, s.r.o.
www.breatharian.eu/Petr, www.gemtree.com

Licence
Aplikace
PicDev má charakter FREEWARE bez omezení. Smí být volně šířena a používána k soukromým i komerčním účelům. Byla vytvořena jako ukázkový příklad aplikace v systému Petr - www.breatharian.eu/Petr, www.gemtree.com. Aplikace je šířena ve zdrojové podobě - program PicDev.exe je možné otevřít v programu Petr a provádět v něm modifikace. Každou takovou modifikaci je nutné výrazně označit, aby nedošlo k záměně s původní aplikací.

Popis
Aplikace PicDev je určena k vývoji programového vybavení jednočipových mikrořadičů kompatibilních s PIC16F84 ve spojení s mikroprocesorovou stavebnicí P84. Součástí aplikace je editor zdrojového textu programů, kompilátor, zpětný překladač a programátor procesorové jednotky P84-CPU. Vytvářený program je možné přímo z prostředí aplikace PicDev přeložit, odeslat do procesorové jednotky a ihned vyzkoušet bez nutnosti jakékoliv manipulace s procesorovou jednotkou. Program je možné též načíst přímo z procesoru, program je automaticky zpětně přeložen do zdrojové podoby.

Okno aplikace PicDev
Převážnou část hlavního okna aplikace
PicDev zabírá editor programu. Po pravé straně okna je umístěn pás příruční nápovědy. Na jeho horním okraji naleznete rozbalovací seznam pro volbu oblasti nápovědy: Procesor / Registry / Instrukce / Překladač. Ve spodní části příruční nápovědy je seznam témat pro zvolenou oblast nápovědy. Obsah příslušného tématu nápovědy se zobrazí v horní části příruční nápovědy. Na spodním okraji příruční nápovědy jste informováni o aktuálním řádku, na kterém se v editoru programu nachází kurzoru. Poznámka - příruční nápověda obsahuje pouze základní informace pro práci s procesory PIC16F84 a kompatibilní. Bližší informace k procesorům hledejte v datasheetech firmy Microchip Technology Inc., www.microchip.com.

Na spodním okraji hlavního okna aplikace PicDev se nachází informační lišta. Zde se zobrazuje nápověda k ovládacímu prvku, nad kterým je umístěn kurzor myši. Horní okraj hlavního okna obsahuje ovládací prvky aplikace. Úplně vlevo nahoře je rozbalovací seznam sloužící k volbě procesoru. Aplikace PicDev se přizpůsobuje zvolenému procesoru - obsah příruční nápovědy, překladač, nastavení konfigurace atd. Napravo od volby procesoru naleznete přepínač, jehož zapnutím zajistíte, že data jsou po zápisu do procesoru zpětně ověřována. Přepínač musíte ponechat vypnutý v případě, že používáte programovací jednotku bez možnosti zpětného čtení (Miniprogramátor). Další přepínač slouží k automatické detekci portu COM, ke kterému je připojena procesorová jednotka P84-CPU. Port s procesorovou jednotkou je možné zvolit též ručně volbou některého z přepínačů COM1 až COM4. Pod přepínači je umístěn panel nástrojů s ovládacími tlačítky.

Nový
Tlačítko Nový slouží k vytvoření nového programu. Program je bezejmenný, při prvním uložení si
PicDev vyžádá zadání jména programu. Původní otevřený program je nejdříve uzavřen a případně s dotazem uložen.

Otevřít
Tlačítkem Otevřít je možné otevřít k editaci jiný program ASM z disku. Původní otevřený program je nejdříve uzavřen a případně s dotazem uložen.

Uložit
Tlačítkem Uložit lze editovaný program uložit na disk. U nového programu je nejdříve vyžádáno jméno programu podobně jako u tlačítka Jako. Tlačítko s obrázkem šipky indikuje, že editovaný program byl změněn a je tedy nutné jeho uložení.

Jako
Tlačítko Jako umožňuje editovaný program uložit do souboru ASM s jiným jménem. Volbou typu souboru HEX je možné program exportovat do binárního kódu. Před exportováním je program automaticky přeložen, při chybě překladu nebude uložení souboru provedeno.

Překlad
Tlačítkem Překlad je možné editovaný program přeložit do binárního tvaru. Vzniknou-li během překladu chyby, zobrazí se jejich seznam v okně. Každý řádek hlášení chyb začíná číslem řádku s chybou (v lomených závorkách, např. [11]). Následuje chybové hlášení a na dalším řádku výpis obsahu řádku, který chybu vyvolal. Překlad programu je automaticky vyvoláván před exportováním programu do binárního kódu HEX a před zobrazením okna pro programování procesoru. V okně překladu lze tlačítkem HEX kód zobrazit program v binárním kódu, tlačítkem Výpis je možné zobrazit výpis zdrojového tvaru programu spolu s překladem, tak lze např. zkontrolovat přetečení počtu adres registrů.

Chip
Tlačítko Chip zobrazí okno pro programování procesoru. Před zobrazením okna je automaticky proveden překlad programu. Při vzniku chyby překladu se programovací okno nezobrazí.

Programovací okno obsahuje přepínače pro nastavení konfigurace procesoru (podobně jako příkaz CONFIG v programu). Pro jednotku P84-CPU se doporučuje ponechat nastavený typ oscilátoru XT. Zapnutím přepínače ochrana programu (CP) lze znemožnit zpětné načtení programu z procesoru, obsah procesoru se stane "neviditelný". Konfigurační přepínač časovač Power-up zajistí opožděný náběh procesoru po zapnutí napájení (procesor čeká, až se napájecí napětí stabilizuje). Přepínač časovač Watchdog se doporučuje ponechat vypnutý pro všechny aplikace, které časovač WDT neobsluhují, jinak bude docházet k opakovanému resetování procesoru.

Tlačítkem Programovat lze zahájit programování procesoru v jednotce P84-CPU. Po naprogramování je procesorová jednotka automaticky resetována a spuštěna. Je-li během programování ohlášena chyba, vyzkoušejte následující body:

Tlačítkem Kontrolovat lze dodatečně porovnat obsah procesoru s editovaným programem. Podle doporučení výrobce procesoru by měl být obsah procesoru po naprogramování zkontrolován i při mezních hodnotách napájecího napětí (programování musí probíhat při napětí 5V, dodatečná kontrola by měla být provedena při napětích např. 4.5V a 5.5V; u jednotky P84-CPU lze regulované napájecí napětí přivádět přes konektor portů).

Tlačítkem Načíst je možné načíst obsah procesoru. Je načítán obsah celé paměti procesoru, proto může operace načítání trvat velmi dlouho (pozor na správnou volbu typu procesoru, je tím určena velikost paměti k načtení). Po načtení jsou odříznuta z konce programu neplatná data (slova s obsahem 3FFh nebo v EEPROM bajty 0FFh) a program je zpětně přeložen do zdrojového tvaru.

Info
Zobrazení informací a nápovědy k aplikaci
PicDev, zobrazení popisu stavebnice P84 atd. Nápověda je uložena na disku ve formátu HTM.

Konec
Ukončení aplikace
PicDev.

Editor
V editoru programu je možné používat následující kombinace kláves: