Na diskuzi  

Zobrazeno 3822x

Život bez jídla požehnané Angely z Foligna

Slyšeli jsme lidi ze všech různých prostředí a náboženství, kteří chválili nesmírnou Boží lásku, ale je možné pro lidské tělo, aby existovalo poháněné pouze touto láskou? Množství upřímných a oddaných lidí během historie prokázalo, že je to možné. Angela z Foligna je mezi těmito jednotlivci, kteří žili bez potravy. Je první osobou, jež žila bez jídla a která je zaznamenána v našich historických knihách. Byla bez jídla 12 let během jejího duchovního života. Díky jejím pečlivým diktovaným záznamům, které zobrazily její myšlenky a zkušenosti v úžasných detailech, Angela z Foligna nám jen ukázala, co je možné, když někdo tak intenzivně touží a přeje si být jedno s Bohem.

Co se týče Boha, Angela uvedla: "Nikdy na této Zemi žádná matka neobjala svého syna ani žádná jiná lidská bytost není schopna obejmout s takou láskou, která se blíží nesmírné lásce, s kterou Bůh obejme duši. Uchopí si ji s takovou sladkostí a s takovým teplem, že myslím, že kdo to nepoznal, nemůže pochopit."

Angela se narodila v Itálii v roce 1248. Její rodné město Foligno, asi šest mil od Assisi, bylo ovlivněno vznešenými ideály Svatého Františka z Asissi, který opustil tuto pozemskou sféru v roce 1226, jen 22 let před narozením Angely. Navzdory této oživené duchovní atmosféře po celé Itálii a popularitě Františkánského způsobu života, Angela neměla duchovní výchovu. Později popsala své rané roky jako světské a pozemské. Možná poukazovala na nejlepší léta a pohodlí v bohatství a moderní život, do kterého se narodila. Vdávala se mladá a stala se ženou v domácnosti s množstvím dětí.

Přeměna Angely k duchovnosti začala v polovině jejich třicetin. Náhle si uvědomila povrchnost svého života až do tohoto bodu a rostl v ní strach z budoucnosti. Plná výčitek se modlila k Svatému Františku z Assisi, který se jí zjevil ve vizi a radil jí, aby vyhledala zpovědníka.

Příští den Angela provedla kompletní a upřímnou zpověď Františkánskému bratru, který je zaznamenán jako bratr A. Od tohoto bodu se jí její život úplně změnil. S myšlenkou na své hříchy nyní toužila po pokání a inspiraci a pevně přeměnila způsob života na duchovní a charitativní. Ve svých "Pamětích", které diktovala svému zpovědníkovi, popisovala Angela kroky, které udělala, aby se dostala blíže Bohu. Její intenzivní láska ke Kristu také rostla a stala se dokonce více vědoma povrchnosti minulého života a přílivu Božského milosrdenství.

Pak, když jí bylo skoro 40 let, Angela ztratila svou matku, manžela a všechny své děti v jediném roce. Navzdory této tragedii byla vyrovnaná, viděla to jako příležitost se hlouběji ponořit do své duchovní praxe, uvádějíc: "Protože jsem začala křížovou cestu, prosila jsem Boha, abych byla osvobozená od každé světské připoutanosti, shledala jsem útěchu v jejich úmrtích, cítila jsem, že v budoucnosti mě Bůh utěší svým požehnáním, mé srdce vždy chtělo zůstat spojené s Ním a srdce Boha bylo vždy spojeno s mým."

Zůstala věrná tomuto přání, připojila se ke skupině Třetího řádu v rámci Františkánského řádu Božského soucitu, který zval muže a ženy, duchovní a stejně tak laiky. Třetí řád byl výsledkem osvíceného myšlení Svatého Františka, který nabádal lidi, aby pokračovali v jejich vyznání a obyčejném životě a přitom hledali Boha pomocí meditace a denních modliteb. Jejich členové dali tři náboženské sliby stejným způsobem, jako první a druhý řád, ale nebyli vázáni do chrámu. Věnovali se prostému životu stejně jako pomoci jiným jak hmotně tak duchovně.

Poté, co ztratila členy své rodiny, Angela rozdala všechny své majetky, aby se osvobodila od svázanosti s materiálním životem. Cítila, že všechny světské úkoly, včetně jídla, byly ztrátou jejího cenného času a modlila se upřímně k Bohu, aby nemusela jíst, a aby tak mohla strávit všechen svůj čas v modlitbách. A toto její přání bylo vyslyšeno. Bratr A stejně jako mnoho jiných, oznámil, že nesnědla nic po dobu 12 let. Angela svěřila svému zpovědníkovi: "Zakoušela jsem takové potěšení v modlitbě, že jsem zapomněla na jídlo. A nechtěla jsem jíst, abych mohla setrvat v modlitbě."

Navzdory dlouhým hodinám v modlitbě, spojení s Bohem, za které se Angela tak modlila, se jí stále vyhýbalo. Zažila krátké vize požehnané Panny a Jána Křtitele a ačkoli získala díky tomu trochu štěstí a viděla naději pro svou záchranu, byla stále naplněna bolestí a úzkostí, protože necítila Boží lásku. Ale Angela to nevzdala. Jak pokračovala v praktikování a jak bylo její tělo čištěno skrze Boží lásku a pokračující půst, začala cítit více lásky a požehnání od Boha. Cítila obrovské spojení a důvěrnost jak s Bohem tak i s minulými svatými, zvláště s Ježíšem a související články popisují, jak mluvila s Ježíšem a dokonce zkušenost, jak byla jedno s ním.

Například jednoho dne, když sledovala hru o Kristových pašijích, zinscenovanou na městském náměstí ve Folignu, popisovala, jak "skutečně v té chvíli vstoupila do Krista." Pokračovala v popisování, jak skrz tuto jednotu zažila "stav takového potěšení, že když jsem začala cítit dopad této nepopsatelné zkušenosti Boha, ztratila jsem sílu řeči."

Poté, co praktikovala 8 let, začala Angela získávat trochu vnitřního klidu a odměnu za své pokání a dlouhé hodiny rozjímání. Dále už nepociťovala potřebu hledat Boha, ale ona spíše věděla, že On byl uvnitř ní a mohl by manifestovat Svůj záměr, jakýmkoli způsobem, který by si vybral. "Bůh je přítomen v nejvnitřnější hlubině mé duše. Chápu, že On je nejen přítomen, ale také jak je On přítomen v každém stvoření a ve všem, co existuje, v ďáblu a v dobrém andělu, v Nebi a v pekle... konečně ve všech věcech, které existují nebo mají nějaký stupeň bytí, ať jsou nádherné nebo ošklivé. Navíc, tento způsob Boží přítomnosti osvětluje mou duši s tak obrovskou pravdou a věnuje jí tak božské požehnání, že když je má duše v tomto stavu, nemůže se dopustit žádného poklesku a obdrží množství božských darů. Díky porozumění Boží přítomnosti je má duše ohromně ponížená a stydí se za své hříchy. Je jí rovněž udělena hluboká moudrost, ohromná božská útěcha a radost."

Angela zůstala oddaným členem Třetího řádu a také pokračovala ve své charitativní práci ve své komunitě. Se svými společníky navštěvovala místní nemocnici Svatého Františka, aby myla ruce a nohy pacientům. Láskyplně se starala o lidi trpící malomocenstvím, koupala je a láskyplně čistila jejich boláky a infikovanou kůži.

A následují ji oddaní obyvatelé a duchovní, kteří se shromáždili kolem Angely z Foligna, aby se učili z jejích slov a činů, doufajíc, že sdílením jejího, postoupí ve svém duchovním růstu. Byla k nim milující a nápomocná, ale nikdy nepřijala roli "Matky," způsobem, jako to dělali jiní svatí svého času.

Angela z Foligna byla vzpomínána jako jedna z velkých mystiků, někdo, kdo usiloval dosáhnout přímé sjednocení s Bohem a tato touha byla tak velká, že se dokonce vzdala jídla, aby dosáhla svůj cíl.

Podle Kristiny Mazzoni v knize "Vzpomínky Angely z Foligna," její zdraví nebylo ovlivněno životním stylem bez jídla: "...byla tak tlustá a silná a dobrého zdraví, že když ji někdo viděl a nevěděl, kdo to je, tak si ta osoba myslela, že si často užívala lázní a mnoha jiných tělesných požitků. To by nebylo překvapující, protože si opravdu užívala mnoho radosti, i když ne tělesných ale raději duševních, které přicházely z časté ochutnávky nebeských sladkostí."

Pro Angelu byl celý svět naplněn Bohem a ona byla téměř úplným splynutím s Ním. Angela odhalila, že najednou překonala žal, protože nemohla vidět nic jen mimořádnou dobrotu Boha a v kontrastu marnost pozemských věcí a nevděk lidstva. Pohled na kříž jí přinesl proud slz za tyto milující svaté. Její vnitřní zkušenosti a diskuse s Ježíšem byly časté a intenzivní.

Angela z Foligna zemřela v roce 1309 ve věku 61 let. Autentické přepisy "Kniha vizí a poučení," kterou diktovala bratru A, je nyní uložena v Assisi v Subiacu a v Římě v Itálii. Ve všech pozoruhodných zprávách o jejím životě a vnitřních zkušenostech se Angela vždycky vracela k tématu lásky. A to je určitě láska Boha, který ji udržoval, když šla životem bez potravy po 12 let ve skutečnosti do konce jejího požehnaného života.

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz